Bibliografi. Böcker, uppsatser i böcker, tidskriftsartiklar från 1967
Omfattar inte artiklar i dagspress.
 

Locke och Kant – två idéer om rättsstaten. Uppsats i en vänbok till Bo Södersten, juni 2011

Nytt ljus över konstitutionens fader (James Madison). Recension, Axess nr 6/2009  

Mellan folkhem och Europa. pdf-fil, Liber, 2008

Facklig frihet och medborgarrätt – en jämförelse. Våra Rättigheter 2008. pdf-fil

Ny lag om kollektivavtal stryper facket i egen snara. DN Debatt 20 dec 2007

Olof Lagercrantz som politisk opinionsbildare. Uppsats i "Röster om Olof Lagercrantz". ABF-seminarium i Stockholm, nov. 2005.

Vänsterpressen om fackföreningarna. Uppsats i "Stridsfrågor och stilbildare. Liberal Press i 100 års samhällsdabatt". Uppsala Publishing House 2005. Behandlar den liberala pressen inställning till facket 1899-1909.

Misunderstanding the Swedish Model.  Bulletin of Collective Labour Relations nr 48 (2003), Klüwer-förlaget. Artikeln ger en annan bild av den s. k. Saltsjöbadsmodellen än den som förut spritts internationellt. En huvudpoäng är att den svenska fackföreningsrörelsen – och därmed det socialdemokratiska partiet – blev starkare än i något annat land i hög grad på grund av frånvaron av statlig reglering av de kollektiva arbetsmarknadsrelationerna.

Svenskarna och spriten. Svensk nykterhetspolitik i kritisk belysning. Prisma –  Verdandidebatt (1967).

Bättre psykisk hälsa. (Huvudförfattare.) Folkpartiets skriftserie 7. Bokförlaget Folk och Samhälle (1968).

Avskaffa rättspsykiatrin! Tribunserien, Bonniers (1970).

Kurs på kollision. Inblick i lönerörelsen 1970-71. Askild & Kärnekull (1972).

Collective Wage Negotiations in Sweden. Skandinaviska Enskilda Banken Quaterly Review 3/1974.

De fördömda scientologerna. Ett debattinlägg om de religiöst avvikande och om narkomanvårdsprogrammet Narconon. Proprius (1977).

The Importance of the Industrial Relations Setting in Sweden. Work Organization. Swedish experience and British context. Papers from an SSRC conference (in London 1974. Edited by Denis Gregory. Social Science Research Council (1978)

Nykterhetsvård i nöd. Ansvarslös – rätt till undergång. 19 artiklar om missbrukspolitiken inför 80-talet. Ordfront (1979).

Demokratin är mer än en form. Festskrift till professor skytteanus Carl Arvid Hessler. Utgiven till 80-årsdagen den 10 februari 1987 av hans lärjungar genom Leif Lewin. Acta universitatis upsaliensis. (1987).

Makten över rätten. (Tillsammans med Stig Strömholm.) Norstedts (1991).

Förtal och integritetskränkning – vad säger lag och pressetik? Utrikes ärenden. Sverker Åström 75 år 30 december 1990. Göran Berg och Per Wästberg red. (1991).

Konsten att tränga bort viktig, dyrköpt insikt. Nils Bejerot. Forskaren, folkupplysaren, pionjären i kampen mot narkotika. En minnesbok. Nils Bejerots Minnesfond. (1993). Införd även i DN.

Yttrandefrihet. DN Förlaget. (1995).

Ny alkoholpolitisk förening i Sverige. Nordisk Alkoholtidskrift 3/1995.

Rättvisebegreppet i juridisk och politisk debatt. Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet. (1995—96) 2, s. 269.

Svenskarna och spriten. Alkoholpolitik 1855-1995. (Ny uppdaterad upplaga.) Sober Förlag (1996).

Rättskultur och rättspolitik. Diskussion 21 maj 1996. Domstolsverket informerar. Specialnummer 1996.

Maktbalans och avkollektivisering. Verkstadsindustrin, lönebildningen och framtiden. En festskrift till VI:s hundraårsjubileum, Nils-Eric Sandberg red. (1996).

Tyckandet i tidningen nedvärderat. Prewssens Tidning 20/1996

Makten går före rätten. (Om domen i fallet Mein Kampf.) Folket i Bild/Kulturfront 1/1996.

Förord till Erik Göthe, Den vanliga vägen. En bisarr historia om beslag av Mein Kampf på tysk begäran. Hägglunds o. FIB/K (1996).

Ivan Bratt, The man who saved Sweden from prohibition. Addiction (1998) 93 (1).

Ekonomiska och socialpolitiska mål i arbetsmarknadspolitiken. Visioner och vardagar. 50 års aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsstyrelsen (1998).

Världen i Fyrisperspektiv. Världen i Uppsalaperspektiv. Uppsala Studentkår 1930-1990. En bok till studentkårens 150-årsjubileum. Torgny Nevéus red. Uppsala Studentkår (1998).

Ägarkompetens och maktkoncentration i medierna. Tidningen och världen. En vänbok till Olof Santesson. DN. (1998).

Kriget mot fackföreningarna – en studie av den amerikanska modellen. SNS Förlag (1998).

Svante Nycander läser om Henrik Ibsens son: Den bortglömde statsministern. (Recension av Bodil Naevdal, Sigurd Ibsen – bak en gyllen fasade.) Nu 28/1 1999.

Domstolsmakt – ett amerikanskt dilemma, tlm (1999) 4, s. 72.

HRF vann striden – men Gustafsson fick sympatierna. (Recension av Kerstin Ekberg, Striden i Stenkyrka – en facklig prövning.) Svensk Hotellrevy 7/1999.

”För honom var liberalism ett ord som användes för att förgylla de rikas maktutövning”. (Om Olof Lagercrantz.) Ordfront Magasin 3/99

Bertil Ohlin som liberal politiker. Uppsats presenterad vid ”Bertil Ohlin: A Centennial Celebration (1899 – 1999)”, Handelshögskolan i Stockholm den 14 oktober 1999. Bertil Ohlin Institutet (1999).

Det amerikanska undantaget. Populär historia 3/99.

Svar direkt från Svante Nycander. (Om Uppsalastudenterna på 30-talet.)  Ergo 5/1999.

”En olycka för kåren”. Ergo 6/1999.

Genmäle från Nycander. Ergo 7/1999.

Staten tog ställning mot facken. (Genmäle till Reinhold Fahlbeck.) Lag & Avtal 10/1999.

Faran av likriktning. Nordisk alkohol & narkotikatidskrift (1999), vol. 16, 4-5, s. 311.

Är byråkratin demokratisk? Demokratin i den offentliga sektorns förändring. Demokratiutredningen. Skrift nr19. SOU 1999:40.

Några aspekter på hets mot folkgrupp. Festskrift till Fredrik Sterzel. Iustus Förlag (1999).

De motarbetade syftena. (Om rashets m. m.) Tidskrift för folkets rättigheter (1999) 4, s. 4.

Till folkpartiets försvar. (Replik till Stefan Tengblad om arbetsrätt.) Tiden 1/2000.

Genmäle till Sverker Oredsson. Scandia. Tidskrift för historisk forskning (2000) 66 (1), s. 173.

Facklig-politisk-statlig samverkan. Finns arbetarrörelsen? 16 inlägg om facket och politiken.

Hjalmarson & Högberg Bokförlag. (2000).

Förnyelsen av Dagens Nyheters ledarsida. Red. Karl Erik Gustafsson & Per Rydén Konkurrens och förnyelse. Sylwan 7 Den svenska pressens historia. Nordicom Sverige (2000).

Carl-Gustaf Lilius som DN-skribent. En minnesbok för Carl-Gustaf Lilius. Stig Stenholm red. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, vol. 156. (2000).

Genmäle till Reinhold Fahlbeck. Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/2000.

Därför finns det ingen socialism i Amerika. Moderna Tider oktober 2000 (120).

Statens neutralitet på arbetsmarknaden. Människan i historien och samtiden. Festskrift till Alf W. Johansson. Hjalmarson & Högberg Bokförlag. (2000).

Kris i alkoholfrågan. Nya villkor för folkhälsa och välfärd. (Tillsammans med Sven Andréasson, Bengt Göransson, Jakob Lindberg, Gabriel Romanus och Barbro Westrerholm.)

Hjalmarson & Högberg Bokförlag (2001).

Skall lagreglerna spegla eller påverka den allmänna rättsuppfattningen. Debattinlägg vid Föreningen för lagstiftningslära 16/11 2000. Svensk Juristtidning (2001), s. 115.

Kollektivavtalssystemet – skapat av det civila samhället. Arbetsgivarnas dilemma. Håkan Lundgren red. Ekerlids Förlag (2001).

Derfor er der ikke socialisme i Amerika. Social Kritik. Tidsskrift for social analyse & debat 75/2001, s. 26.

Bo Rothstein hade fel. (Debattinlägg om Joakim Johansson, SAF och den svenska modellen – en studie av uppbrottet från förvaltningskorporatismen.) Lag & Avtal 2/2001.

Recension av tre doktorsavhandlingar om jämställdhetsrätt, Juridisk Tidskrift 3/2001-02.

En självständig kulturredaktion. Vårt behov av Olof. En vänbok till Olof Lagercrantz 90-årsdag. Wahlström & Widsdtrand. (2001).

Fackföreningarnas roll i ett framtida Europa. Rapport från ett seminarium den 5 mars 2002. Medlingsinstitutet. (SN höll inledningsanförande och ledde seminariediskussionen.)

Bertil Ohlin as a Liberal Politician. Bertil Ohlin A Centennial Celebration (1899-1999). Edited by Ronald Finley, Lars Jonung, and Mats Lundahl. The MIT Press. (2002)

Omdefiniering av tjänstemannaintresset, TAM-REVY. Meddelanden från TAM-Arkiv. Nummer 1, augusti 2002. (Med anledning av L. Bodströms ”Mitt i stormen”.)

Nyttigt om EU:s välfärdspolitik. (Recension av Kerstin Jacobsson m. fl., Mot en europeisk välfärdspolitik. Ny politik och nya samarbetsformer i EU.) Lag & Avtal 2/2002.

Lönebildningen ödesfråga. (Recension av Thorsten Schulten och Reinhard Bispinck, Collective bargaining under the Euro). Lag & Avtal 4/2002.

Vart är fackföreningarna på väg? (Recension av Tito Boeri, Ager Brugiavini och Lars Calmfors, The Role of Unions in the Twenty-First Century). Lag & Avtal 7/2002. Rec.Calmfors.m.fl..doc

Det våras för korporatismen. (Recension av Niklas Bruun, The Autonomy of Collective Agreement och Guiseppe Casal, Collective Bargaining and the Law in Central and Eastern Europé. Recent Trends.)  Lag & Avtal 8/2002.

Makten över arbetsmarknaden – ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. SNS Förlag (2002).

Mugabe återfaller i galenskap. Nu. 4/4 2002.

Skärpa och insikt. (Om Karl Staaff.) Nu. 22/2002.

Gemensam värdegrund för tillväxt. Entreprenör vecka 35/2002.  

När liberalerna kämpade för facket. Arena nr 5, okt 2002.

Recension av Peter Wahlgren (red), Stability and Change in Nordic Labour Law. Legal Abbreviations. Scandinavian Studies in Law Valume 43. Arbetsmarknad Arbetsliv 4/2002.

En baksätesförares betraktelser. I antologin Väl fungerande lönebildning. Medlingsinstitutet 2003.

Tolerans och tillit rättsstatens kitt. Recension av Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem. Artikeln införd i Dagens Forskning nr 10/2003.

Håll politiken på avstånd. LO-tidningen nr 18/2004.

TCO förstår inte arbetsgivarnas roll. TCO-tidningen nr 9/2004.

Hur man medlar ute i Europa. Uppsats i Hundra år av medling i Sverige. Jubileumsskrift. Medlingsinstitutet 2006.


Startsida| Bibliografi | Senaste böcker | Aktuellt | C. V | Kontakt