Lag och Avtal nr 4/2005

Turordningsavtalen skyddar fšreningsrŠtten

Arbetsmarknaden har pŒverkats mycket litet av de diskrimineringsfšrbud som infšrts sedan 1980, dŒ jŠmstŠlldhetslagen tillkom. Men det finns ett annat sŒdant fšrbud som har visat sig effektivt, nŠmligen fšreningsrŠtten. Genombrottet skedde i verkstadsavtalet 1905 och i ett avtal mellan SAF och LO 1906.

    Utanfšr Norden har fšreningsrŠtten oftast varit dŒligt respekterad, Šven nŠr den varit lagfŠst. Fackliga organisatšrer har fšrfšljts, arbetare som gŒtt med i facket har avskedats. DŠr fŒ anstŠllda Šr organiserade tenderar arbetsgivare att se fackfšreningsmedlemmar som orosstiftare, som man fšrsšker hŒlla borta, vilket fšrsvŒrar organisering. I Sverige undgick vi denna onda cirkel. En amerikansk kommission, som besškte Sverige 1938 pŒ uppdrag av president Roosevelt, skrev i sin rapport att diskriminering av fackligt aktiva arbetare praktiskt taget inte fšrekom hŠr Ð nŒgot helt osannolikt med amerikanska šgon.

   Varje diskrimineringsfšrbud har en svag punkt. Diskriminering innebŠr att nŒgon behandlas sŠmre pŒ grund av till exempel kšn eller facklig aktivitet, men hur bevisar man orsakssambandet, det diskriminerande motivet, som nŠstan alltid fšrnekas? Fšr att fšrbudet ska bli effektivt krŠvs stšdregler. Man lŠgger till exempel en del av bevisbšrdan pŒ arbetsgivaren eller pŒbjuder positiv sŠrbehandling.

    FšreningsrŠttens stšdregel heter turordning. Fackfšreningarna genomdrev tidigt turordningsavtal fšr att fšrebygga diskriminering av fackligt aktiva och annat godtycke vid neddragningar. NŠr tvister uppstod var Arbetsdomstolen strŠng mot arbetsgivare som bedšmdes missgynna fackligt aktiva. Saltsjšbadsavtalet mellan SAF och LO 1938 infšrde generella turordningsregler, som vŠgde olika intressen mot varandra. En partsgemensam nŠmnd skulle pršva turordningstvister, men fŒ Šrenden anmŠldes dit. Parterna agerade ansvarsfullt.

    En folkpartigrupp med Mauricio Rojas som ordfšrande har lagt fram en rapport med krav pŒ en samlad lagstiftning mot diskriminering. DŠr sŠgs att liberaler alltid varit ledande i kampen mot diskriminering. Det stŠmmer, liberala politiker och opinionsbildare verkade fšr fšrbud mot antifacklig diskriminering redan lŒngt fšre verkstadsavtalet 1905. Den fšrsta riksdagsmotionen om fšreningsrŠtt vŠcktes av liberalen David Bergstršm. Folkpartiet skulle i Œr kunna inbjuda till ett jubileumsmšte pŒ temat ÓFšreningsrŠtten fyller 100 ŒrÓ.

    Men folkpartigruppen vill nu avskaffa regeln Ósist in fšrst utÓ med argumentet att den slŒr ogynnsamt mot invandrare. Dessutom fšreslŒr man fšrbud mot avtal om turordning i den mŒn hŠnsyn tas till nŒgot annat Šn kompetens.

   TurordningsfrŒgor Šr šmtŒliga. Partsorganisationerna visade under Saltsjšbadstiden att de kunde hantera dem med omdšme och ansvar, sŒ lŠnge de slapp statlig reglering. Politiseringen genom manlagen vŒllade skador som bara delvis kunnat botas genom avtalspraxis. Vad fp-gruppen fšrslŒr gšr ont vŠrre. Det underminerar det enda fungerande diskrimineringsfšrbudet, fšreningsrŠtten, eftersom en domstol i nio fall av tio kan vŠntas fšlja arbetsgivarens uppfattning om vilken kompetens verksamheten krŠver. Turordning som skydd mot diskriminering av fackligt aktiva fšrsvinner.

     Varfšr blev fšreningsrŠtten snabbt en framgŒng? Det berodde pŒ att SAF och LO och deras fšrbund aktivt engagerade sig mot sŠrbehandling pŒ grund av facklig aktivitet och pŒ att deras inflytande var stort nŠr de drog Œt samma hŒll. Partsorganisationerna har ett gemensamt intresse av att bekŠmpa Šven etnisk diskriminering och skulle gšra mycket gott om de tillsammans pŒ bred front fšrsškte bekŠmpa diskriminerande mekanismer i fšretagen. Bland annat borde de fšrmŒ lokala fšrhandlare att fšrhindra missgynnande av etniska icke-svenskar i turordningspraxis. SŒ skulle de ha agerat om dagens problem hade funnits fšr fyrtio-femtio Œr sedan.

    Liberalerna ršjde vŠg fšr Saltsjšbadstraditionen genom att fšrhindra politiska beslut som ensidigt gynnade den ena parten pŒ arbetsmarknaden. Att fšrbjuda avtal som alla beršrda i en given situation kan finna rimliga och rŠttvisa Šr inte liberal politik. De politiska partierna borde lŠgga press pŒ organisationerna att bšrja samarbeta fšr att bryta diskrimineringens onda cirklar, det enda som visat sig effektivt i praktiken.

Svante Nycander

tillbaka till arkivet