Nu, 41/2006

Molanderskandalen mŒste vara den vŠrsta i Sverige

Finns det nŒgot motstycke till skandalen som drabbat folkpartiet? Ja, MolanderaffŠren 1948. Med Gšran Perssons moraliska mŒttstock skulle Tage Erlander ha hamnat i den djupaste fšrdšmelse.

    Socialdemokraterna hŠvdade i valkampanjen att folkpartiet finansierades av storfšretagen. En anstŠlld i Boliden lŠckte uppgiften att bolaget beslutat bidra med 50 000 kr till folkpartiet, varefter ÓBolidenguldetÓ blev ett kŠrt tema pŒ valmštena. Morgon-Tidningen, socialdemokraternas huvudorgan, ansŒg att renligheten krŠvde att bidragsgivarnas namn publicerades. Den 5 september uppgav tidningen att folkpartiets Stockholmsavdelning under vŒren disponerat nŠra fyra miljoner kr pŒ ett bankkonto (i dagens penningvŠrde det tjugodubbla). ÓStorfinansens parti har šverflšd pŒ guld.Ó

    NŒgon hade skaffat sig en nyckel till folkpartiets innersta rum. Tage Erlander mŒste ha varit inblandad i publiceringen. Den 3 september skrev han i dagboken att Ói morgon lŒter vi minan springa mot folkpartietÓ.

    Ordfšranden i folkpartiets Stockholmsavdelning John Bergvall dementerade. Man hade inte disponerat ens tiondelen av det pŒstŒdda beloppet. MT vidhšll sin uppgift och krŠvde Ópappren pŒ bordetÓ. Bergvall presenterade en revisionsrapport, fp-avdelningens samlade omslutning under fšrsta halvŒret var endast 263 000 kr.

    Den 12 september, en vecka fšre valdagen, publicerade MT ett intyg av s-riksdagsmannen Seth Molander, som var revisor i Handelsbanken: ÓUndertecknad intygar hŠrmed och Šr beredd att med ed bekrŠfta att en av mig vŠl kŠnd trovŠrdig person fšr mig uppvisat ett dokument av vilket framgick att folkpartiet i Stockholm under fšrsta halvŒret 1948 disponerat šver ett belopp av omkring 3,5 miljoner kronor.Ó DŠrmed ansŒg tidningen saken bevisad.    Bergvall, utpekad som lšgnare, begŠrde genast att fŒ se dokumentet och krŠvde en opartisk utredning.

    Erlander insŒg pŒ mŒndagen att saken var sjuk. Han kŠnde att Óolusten kršp i hela kroppenÓ. DN avslšjade att Molander ett par Œr tidigare gjort sig skyldig till menedsbrott. PŒ tisdagen hšll Erlander tillsammans med bland andra MTs chefredaktšr Gšsta Elfving ett fšrhšr med Molander, som talade fšrvirrat och plštsligt medgav att han kanske misstagit sig. Erlander rŒdgjorde med šverstŒthŒllaren Torsten Nothin om en utredning. Nothin skrev i sina memoarer att Erlander sagt sig befara en valkatastrof om en utredning visade att Molander hade fel.

    PŒ onsdagen hade utrikesnŠmnden sammantrŠde. Erlander sŠnde en lapp till Bertil Ohlin och bad om ett samtal efter sammantrŠdet, utan att nŠmna vad det gŠllde. Ohlin svarade att ett brŒdskande Šrende hindrade honom att stanna. Erlander sŠnde en ny lapp: i sŒ fall kunde saken anstŒ. Ohlin anade orŒd och beslšt stanna. Erlander šppnade samtalet med att frŒga om folkpartiet ville gŒ med pŒ en utredning av Molanders pŒstŒenden. Man enades om att tillkalla en hšg jurist.

    PŒ torsdagen utsŒgs ett pensionerat justitierŒd. Inget mer skedde den dagen. PŒ fredagen gjorde sig Molander oantrŠffbar till sent pŒ eftermiddagen. Ett kort samtal rŠckte fšr att avslšja hans lšgn. JustitierŒdet var kŠnd fšr att vara omstŠndlig, fšrst kl 23 lŠmnade han ett meddelande till TT om vad utredningen visat. Samma kvŠll mšrdades Folke Bernadotte, vilket skšt alla andra nyheter Œt sidan.

    PŒ den tiden svarade TT fšr radions nyhetssŠndningar. JustitierŒdets utredning redovisades i morgonnyheterna dagen fšre valet. NŠr en medarbetare ville att affŠren skulle belysas Šven i senare sŠndningar sade TT-chefen nej. Enligt praxis omtalades nyheter av detta slag bara i en sŠndning. PŒ valdagen kom flertalet tidningar inte ut.

    Erlander lyckades kvŠva sanningen frŒn mŒndag till lšrdag. Den avslutande partiledardebatten pŒ torsdagen fick Ohlin fšra utan att skandalen hade avslšjats. Socialdemokraterna undgick den valkatastrof Erlander hade befarat.

     I dagboken skrev han den 26 september att Gšsta Elfving hade gjort sitt yttersta fšr att fŒ undersškningen uppskjuten till efter valet. ÓEgentligen har affŠren avslšjat sŒ allvarliga brister i Elfvings omdšmesfšrmŒga att han borde fšrsvinna, men det obehagliga Šr att Sven Andersson [partisekreteraren] sitter i samma bŒt.Ó Fšr honom var affŠren Óohyggligt komprometterandeÓ. Det var inte frŠmst en journalistisk skandal, hšgsta partiledningen var ansvarig.

Svante Nycander

 

tillbaka till arkivet