Lag & Avtal nr 10/2010

Ett genmŠle till Ingemar HamskŠr och Stig Gustafsson.

Det Šr en myt, skriver Ingemar HamskŠr och Stig Gustafsson i Lag&Avtal nr 9, att LAS Óinfšrdes 1974 mot fackens šnskanÓ. De menar att myten finns i min bok ÓLas och den svenska modellenÓ (SNS Fšrlag 2010). Men det Šr en fšrvrŠngning. Att fackfšreningsršrelsen var en stark anhŠngare av Las 1974 jag aldrig fšrnekat, tvŠrtom. Jag skrev att LO under Œrtionden hade fšrsvarat avtalsmodellen fšr anstŠllningsskydd mot dem som fšresprŒkade lagstiftning. ÓFšrst en tid efter att riksdagen i brett samfšrstŒnd fattat principbeslut om lagstiftning [vŒren 1971] bšrjade man tŠnka i nya banor.Ó

 

Inte heller har jag hŠvdat att anstŠllningsskyddet var ÓbŠttreÓ fšre Las, i betydelsen starkare fšr de anstŠllda. Jag skrev: ÓAnstŠllningsskyddet under Saltsjšbadstiden mŒste vŠrderas utifrŒn den tidens fšrutsŠttningar. AnsprŒken har hšjts sedan dess, och arbetsgivarsidan har stšrre resurser. Det viktiga var att beslutsmodellen frŒn 1938 fungerade vŠl fšr lšsning av tvister pŒ ett šmtŒligt omrŒde.Ó Detta grundar jag pŒ att LO i det lŠngsta fšrsvarade avtalsmodellen. NŠr manutredningen tillsattes vid Œrsskiftet 1969-70 med direktiv att fšreslŒ en lag om anstŠllningsskydd hade varken LO eller TCO begŠrt en sŒdan lag. HamskŠr och Gustafsson tar inte notis om den mycket belysande LO-rapporten om bland annat anstŠllningsskyddet till kongressen 1971.

 

Som bevis pŒ arbetsgivarnas motstŒnd mot ett starkare anstŠllningsskydd nŠmner de tjŠnstemannfšrbundens fšrhandlingar med SAF 1970-72, som arbetsgivarna till sist bršt upp frŒn. Men 1972 hade riksdagen fattat principbeslut om en lag. Eftergifter frŒn SAF i fšrhandlingar skulle politikerna genast šversŠtta till lagparagrafer.

 

Liksom HamskŠr och Gustafsson šnskar jag ett nytt huvudavtal, som fšrutsŠtter att parterna enas om anstŠllningsskyddet. FšrstŒelse av avtalsmodellen krŠver historiska insikter om hur anstŠllningsskyddet har hanterats i olika skeden. TCO-juristernas advokatyr Šr deprimerande, ett sabotage mot fšrsšken att finna en hŒllbar samarbetsmodell pŒ arbetsmarknaden.

 

Jag har inte fšreslagit nŒgon Šndring i Las, bara att parterna ska utnyttja sin rŠtt att genom avtal infšra regler som i lika mŒn beaktar produktionens behov och de anstŠlldas trygghetsintresse. Parterna skulle svara fšr ett fšrliknings- och skiljefšrfarande. De senaste trettio Œrens erfarenhet visar att facket har all anledning att fšrsška Œteruppliva Saltsjšbadstraditionen. Fšr att inte stšra en sŒdan process bšr politikerna avstŒ frŒn att Šndra Las Œt vare sig det ena eller det andra hŒllet.

Svante Nycander

 

tillbaka till arkivet