Edlund Lag&Avtal 2002 nr (7?)

GenmŠle till Sten

Om nŒgon ska kallas MedbestŠmmandelagens arkitekt Šr det Sten Edlund, LO-jurist pŒ sjuttiotalet och medlem av paragraf 32-utredningen. Det var hans idŽer om demokratisering av arbetslivet genom fšrhandlingar som styrde reformarbetet alltifrŒn den sŒ kallade Geijermotionen i riksdagen 1971.

   Edlund har invŠndningar (Lag & Avtal 6/2002) mot en mening i min bok ÓMakten šver arbetsmarknadenÓ. Jag skrev om lŠget i samband med remissbehandlingen av utredningsfšrslaget:

   ÓBŒde LO och TCO hade nu fšrlorat tron pŒ Sten Edlunds metod av avskaffa paragraf 32, som verkat sŒ genial pŒ hšsten 1970.Ó

   Edlund hŠvdar att detta tyder pŒ bristande insikt i de inre fšrvecklingarna i kommittŽn och pŒ vantolkning eller missfšrstŒnd av de diskussioner som fšljde pŒ utredningsarbetet. Han redogšr fšr hur lšntagarreservationen, som han och Stig Gustafsson utformat, blev vŠgledande fšr det fortsatta arbetet fram till beslut i riksdagen. Han menar att detta motsŠger vad jag skrev.

   Min kommentar gŠllde emellertid inte reformen i stort utan endast metoden att avskaffa paragraf 32. Edlunds tanke var att fšrhandlingar om medbestŠmmande skulle kunna fšras med stridsŒtgŠrder som pŒtryckning. Ett lšneavtal borde inte medfšra en generell fredsplikt. Lšsningen hette kvarlevande stridsrŠtt. Paragraf 32-utredningen  (Šven ledamšterna frŒn SAF och de borgerliga partierna) ansŒg att denna rŠtt skulle fŒ Óen avgšrande betydelse sŒsom ett maktmedel i arbetstagarsidans handÓ. Den fšrestŠllningen hade LO och TCO švergett vid tiden fšr remissbehandlingen, vilket  framgŒr av deras yttranden. De tvivlade att stridsŒtgŠrder var ett medel att demokratisera fšretagen, dŠrfšr ville de att lagen i sig skulle garantera medbestŠmmande, i vissa frŒgor ett sŒ kallat fackligt sjŠlvbestŠmmande. HŠr avvek LO och TCO frŒn bŒde utredningen och lšntagarreservationen. MBL borde i den mest avgšrande frŒgan vara nŒgot mer Šn en ramlag.

   Statsmakterna tyckte annorlunda. De fackliga kraven pŒ medbestŠmmande direkt i kraft av lagen bifšlls inte. Kvarlevande stridsrŠtt infšrdes men har sedan aldrig utnyttjats. €n i dag Šr det arbetsgivaren som leder och fšrdelar arbetet.

Svante Nycander  

 

tillbaka till arkivet