DN Debatt 2/2 2005

ÓHirschfeldt vacklar infšr att granska regeringenÓ

 

Presidenten i Svea hovrŠtt har fŒtt regeringens uppdrag att leda en granskning av bland annat hur statsrŒden agerade i Asienkrisen. PŒ honom stŠlls krav pŒ fasthet och tydlighet lŒngt šver det vanliga.

    Av Johan Hirschfeldts replik 25/1 pŒ mitt inlŠgg 20/1 framgŒr att han i efterhand inte Šr nšjd med hur han besvarade de frŒgor han fick direkt efter att han utsetts till kommissionens ordfšrande. Han skriver att han Ódirekt kunnat sŠgaÓ att bŒde KU och kommissionen kan granska statsrŒden (i stŠllet fšr att avbšja att svara pŒ om kommissionen kan granska statsrŒden till dess han talat med KU). Och han menar att han kunde ha valt ett annat ord Šn ÓgrŠnsdragningsfrŒgornaÓ som Šmne fšr diskussion med KU. NŒgon grŠnsdragning mellan KUs och kommissionens uppdrag skulle inte diskuteras, endast praktiska frŒgor.

    Han menar alltsŒ att han direkt kunde ha sagt: Ja, vi ska granska statsrŒden. Vi har vŒrt uppdrag, KU har sitt, det ena hindrar inte det andra. Om detta var hans mening frŒn bšrjan uttryckte han sig vilseledande. Men en annan del av hans artikel tyder pŒ att han i verkligheten var tveksam och nu vill fšrsvara denna tveksamhet. Han citerar en artikel av Fredrik Sterzel, som beršr frŒgan huruvida regeringen skulle Ókunna kringskŠra KU:s granskning genom ett kommittŽinitiativÓ. Varfšr Œberopar han det, om inte fšr att rŠttfŠrdiga det svar han faktiskt gav? HŠr finns en vacklan, en brist pŒ klara linjer, som inte Šr acceptabel i den roll han har Œtagit sig.

    Hirschfeldt reagerar mot uttrycket Óslapp fšrvaltningskulturÓ. Jag syftade bland annat pŒ effekterna av politikernas informella, utŒt osynliga, styrning av fšrvaltningen Šven i frŒgor dŠr myndigheterna har ett eget beslutsansvar. €mbetsmŠn tenderar att lyssna pŒ signaler frŒn den politiska nivŒn innan de hŠvdar en bestŠmd egen uppfattning. Hirschfeldts samrŒd med KU – som utgŒtt ur samma riksdagsmajoritet som regeringen – tycktes mig vara ett utslag av samma fšrsiktighetsfilosofi.

SVANTE NYCANDER

 

 

.