Palme bršt mot S-traditionen

ÓBorgerliga ideer viktiga nŠr S var som starkastÓ

DN Debatt 20/11

Socialdemokraternas vŠgval sker i Olof Palmes starka nŠrvaro genom tvŒ omskrivna biografier och 25-Œrsminnet av hans dšd. Palme personifierar ršrelsens glansfulla fšrflutna, tiden fšre Ingvar Carlssons och Mona Sahlins strejkfšrbud och Gšran Perssons steg Œt hšger i in- och utrikespolitiken. Bland partimedlemmarna finns en lŠngtan tillbaka till vad man uppfattar som genuin socialdemokratisk politik.   

Men detta Šr ohistoriskt. Under Palme avvek partiet starkt frŒn den socialdemokratiska traditionen. Det rŠcker att pŒminna om nŒgra betydelsefulla namn i Sveriges politiska historia:

Hjalmar Branting och Karl Staaff.

Per Albin Hansson och Axel Pehrsson i Bramstorp.

Tage Erlander och Gunnar Hedlund.

Olof Palme och ???

Att ha en uthŒllig, positiv relation till Œtminstone ett borgerligt parti var redan tidigt en socialdemokratisk strŠvan. Det var ett sŠtt att fŒ majoritet i riksdagen fšr egna fšrslag, šverbrygga svackor i vŠljarstšdet, minska beroendet av kommunisterna och balansera den egna partivŠnstern. Borgerliga idŽer var inte bara nŒgot man mŒste kompromissa med utan ocksŒ nŒgot att ibland ta till sig.

Saltsjšbadstraditionen pŒ arbetsmarknaden visade att klyftan mellan arbete och kapital kunde šverbryggas likavŠl som den mellan socialister och borgerliga. Den svenska modellen rymde tvŒ kommunicerande system. SamfšrstŒnd i det ena systemet bŠddade fšr samfšrstŒnd i det andra och omvŠnt.

Att Socialdemokraterna, Šven pŒ hšjden av makt, erkŠnde sig vara i viss utstrŠckning beroende av sjŠlvstŠndiga borgerliga aktšrer i politik och nŠringsliv var en viktig fšrutsŠttning fšr stabilitet och goda resultat. VŠlfŠrdsstaten byggdes upp i samfšrstŒnd šver blockgrŠnsen. Den hade stšd ocksŒ av de privata arbetsgivarna, eftersom den befriade fšretagen frŒn fackliga krav att sšrja fšr de anstŠlldas sociala trygghet.

Hšsten 1965 framhšll LO:s ordfšrande Arne Geijer i ett samtal med USAs ambassadšr i Stockholm att fackfšreningsršrelsen inte ville att Olof Palme skulle ta šver ledarskapet i partiet. ÓDet skulle inte vara bra fšr det svenska systemet att skapa kompromisser mellan fack och arbetsgivare och Šven regeringen – det skulle i sjŠlva verket vara svŒrt att fŒ den svenska modellen att fungera under Palme.Ó Palmes biograf Kjell …stberg har hittat ambassadšrens rapport i Washington. 

Efter sju Œr med Palme som statsminister lŒg den svenska modellen i ruiner. Det fackliga systemets autonomi hade urholkats av en mŠngd lagar om sŒdant som arbetsmarknadens parter lŠnge varit šverens om att reglera i kollektivavtal. Lšnebildningen, med den statliga sektorn som lšneledande, var svŒrt politiserad. Palme tog kommandot šver opinionsbildningen inom facket och vŠckte orealistiska fšrvŠntningar. Arbetsgivarna svarade med att gradvis men beslutsamt dra sig ur den svenska samarbetsmodellen. Erfarna fackliga ledare insŒg faran, men deras motstŒnd var huvudsakligen internt och blev snart nedkŠmpat och bortglšmt.

Som ny partiledare rŒkade Palme i grŠl med Centerns ledare Gunnar Hedlund. Till Tage Erlanders bestšrtning lovade Palme att ršrelsen skulle Óta itu medÓ med Hedlund. Socialdemokraterna hade fšrlorat en trogen vŠn och rŠddare i politiska nšdlŠgen.  Hedlund hade samma kŠnsla som Arne Geijer. Socialdemokratin under Palme var inte riktigt samma parti som fšrut.

Palme hoppades pŒ en allians med Folkpartiet under Gunnar HelŽn, men opinionen i bŒda partierna gjorde en sŒdan omšjlig. Allt vŠrre spŠnningar och konflikter pŒ arbetsmarknaden bidrog till att cementera blockpolitiken.

Det Šr sorgligt att dagens socialdemokrater sŒ litet fšrstŒr vad som gjorde partiet starkt och framgŒngsrikt: fšrmŒga att ompršva, behŠrskning av mittfŠltet, seismografisk kŠnsla fšr stršmningar bland folket (inte bara bland de trogna vŠljarna). OfšrstŒelsen beror pŒ att det eviga och ofšrŠnderliga jŠmlikhets- och trygghetsidealet trŠnger undan allt annat i partiets sjŠlvuppfattning. Hur politiken fšrŠndrades under Palme bortfšrklaras och fšrtigs. De som i dag stŒr den lŒnga traditionen nŠrmast ges skulden fšr valnederlaget och betraktas som inte fullt genuina socialdemokrater.   

Svante Nycander

tillbaka till arkivet